Jag anser att den friska individen ska få större möjligheter att i förväg påverka den vård hon kommer att få om hon blir sjuk.

Resonemanget är applicerbart inom flera områden, men blir framförallt aktuellt inom de områden där hon själv inte kan föra sin talan när hon är sjuk, och där dessutom läkarens val av vård är starkt kopplat till henne som individ, dvs läkaren behöver känna dig för att kunna avgöra vilken vård som bör passa bäst för just dig.

Framförallt gäller detta vid psykisk sjukdom, demenssjukdomar och dödliga sjukdomar, där du blir oförmögen att föra din egen talan.

Den 15:e mars besöker Birgitta Rydberg föreningen Balans, för att bli intervjuad i sjukvårdsfrågor inom området psykisk sjukdom. Jag önskar att få höra Birgittas svar och kommentarer på: Hur är det idag, och hur anser du att det borde vara? Gällande …
… sjukförsäkringssystemet, som gör att företagare undviker att anställa både personer med kronisk sjukdom och personer som tidigare varit långtidssjukskrivna.
… förebyggandet av att personer i psykisk obaland utnyttjas av oseriösa aktörer, så som religösa sekter och ”finn dig själv” aktörer, både de som medvetet agerar oseriöst och de som omedvetet agerar oseriöst.
… friska personers möjlighet att i förväg elektroniskt kunna lagra information om sig själv, som kan fungera som beslutsunderlag för läkare, när personen inte längre är sig själv, utan behöver läkarhjälp för att hitta tillbaks. Samt personens möjlighet att göra denna information tillgänglig för alla läkare hon kommer i kontakt med, utan att hon vid det tillfället själv behöver påpeka att informationen finns.
… som punkten ovan, men information som avser regler knutnat till tvångs-/slutenvård. Friska personers möjlighet att i förväg kunna ange intagningskriterierna för sin egen tvångsvård, inklusive frågor så som begränsningar gällande besök, telefon, ekonomi, samt möjligheten att kunna namnge personer som sjukvården får informera och som får komma på besök, även om personen i sitt sjukdomstillstånd motsäger sig det.
… annhörigstöd, inklusive stöd till den sjukes barn, samtidigt som den sjuka personens integritet vidmakthålls.

Jag ser fram emot att få träffa Birgitta, samt att få återkomma med de svar och kommentarer jag hoppas hon kommer att ge.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser