NWT Debatt 6 Juli 2006

Ännu en gån har en tragisk händelse riktat strålkastarna mot vården av de psykiskt sjuka. Ännu en gång har vi fått en påminnelse om hur oerhört viktigt det är att lyfta psykiatrin. Men samtidigt måste kampen mot alla fördomar och vanföreställningar, som är förknippade med psykisk ohälsa, fortsätta. Vi anser att en liberal människosyn på ett avgörande sätt kan bidra till en bättre psykisk hälsa och mindre fördomar.

Det moderna samhället med alla sina krav gör att allt fler drabbas. För att kunna förebygga, tidigarelägga sjukdomsinsikt och underlätta återhämtning kan valet av människosyn, samt ökad kunskap, vara utslagsgivande. Utmärkande för den liberala människosynen är att den ser mer till individen än till kollektivet. En behandling som passar en människa kan vara förödande för en annan. Friskt beteende hos en person kan vara tecken på ohälsa hos en annan.

Tidig upptäckt kan förhindra livslångt lidande. Alla dela av sjukvården måste desitta kompetens för att kunna se tidiga tecken på psykisk ohälsa. För de som inte har kontakt med sjukvården kan familjens och andra närståendes agerande bli avgörande för om de tidiga symptomen skall förvärras eller gå tillbaka. Den som är i riskzonen till sjukdom får inte pressas. Samtidigt gäller det att väcka sjukdomsinsikt. För barn och ungdomar bör skolhälsovård och skolpersonal kunna se tidiga tecken på psykisk ohälsa. Bra familjecentraler och ungdomsmottagningar kan också vara till stor hjälp.

Den som ändå insjuknar behöver tillgång till en psykiatrisk vård präglad av kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet och valfrihet. Effektiva metoder och vårdprogram måste tas fram. Att psykiatrin kan attrahera och behålla kunniga och motiverade läkare och andra medarbetare är fundamentalt. För den psykiskt sjuke är det ännu viktigare än för den fysiskt sjuke att kunna välja en läkare som inger förtroende. Det måste också finnas möjlighet till inläggning i slutenvården innan sjukdomen gått för långt. För att kunna förstärka psykiatrin, men också för att kunna förstärka vårdcentralerna så att de kan ta hand om den psykiska ohälsan, krävs ytterligare resurser. Folkpartiet vill ge ytterligare 500 miljoner årligen till den svenska psykiatrin.

Viktigt är att den sjuke hittar tillbaks till sitt friska jag, att inte sjukdomen tillåts ta över hela identiteten. De närståendes agerande har här en stor betydelse, framförallt om de lyckas se och bejaka den sjukes friska sidor. De måste kunna få professionell hjälp för att orka med den tunga anhörigrollen. Inte minst eventuella barn till den sjuke behöver kraftfullt stöd. Där kan dagis, fritids, och skola betyda mycket. Det blir en plats för återhämtning där ”allt är som vanligt” jämfört med det kaos, som kanske råder hemma.

Ordnad sysselsättning är ett måste för en bra rehablitering. För den som har en anställning kan arbetsplatsen spela en viktig roll. En öppenhet för olika lösningar när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter kan vara en förutsättning. För att chefer och arbetskamrater skall kunna bemöta den sjuke på rätt sätt kan också de behöva professionellt stöd. Samtidigt är det viktigt att personalledningen ser till alla medarbetare på arbetsplatsen, så att kollegornas vilja att stötta inte missbrukas.

En liberal människosyn samt en liberal politik, som bygger på brukarnas, de anhörigas och professionens erfarenhet, är en väg till ökad psykisk hälsa och minskade fördomar.

Åsa Carlsson – Kandidat till Karlstad kommunfullmäktige (fp)
Isa Halvarsson – fd riksdagsledamot (fp)
Carin Melin – Landstingsråd (fp)
Gert Ohlsson – Kandidat till landstingsfullmäktige (fp)

Annonser