juli 2007


Enligt SvD idagAtt bli president i USA kostar. För partiernas kandidater gäller det inte bara att värva röster utan också att maximera kampanjkassan. Presidentvalet 2008 kommer att bli det mest pengastinna någonsin.

Hon kanske kan hämta något tips från LO. Enligt Johan Norberg, i Ett annat Sverige är möjligt, så ”Per invånare i landet var LO:s stöd [i valrörelsen] alltså mer än åtta gånger större än Bushs kampanjkassa [2004].

Hum och tänk hur de där hemska kapitalisterna i Amerika köper sina röster …

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser
I dagens SvD avslutar P J Anders Linder med

”Det verkar bara finnas en enda sak man inte fruktar: att ge mer makt till staten. Mitt i all skepsis finns plötsligt en näst intill obegränsad tillit. Det är faktiskt skrämmande.”

Enligt Privacy Internationals rankning från 2006 har vi det näst värsta övervakningssamhället inom EU, bara Storbritannien är värre. Men de har ändå haft verkliga hot så som IRA och betydligt större hot från terrorism än Sverige. Om övervakningen enbart gällde skurkarna och om de som höll i övervakningen enbart var goda så skulle inte detta bekymra mig nämnvärt. Men vad händer när redan uppbyggda och väl fungerande övervakningssystem hamnar i orätta händer? Och vem har tolkningsföreträde när det gäller vem som definieras som skurk, vad som är ”i goda händer” resepktive i ”orätta händer”? Ja, vem övervakar övervakaren?

Jag tror att svenskarnas många gånger oreflekterade tilltro till staten framförallt härstammar från vår historik och vårt socialistiska arv. Historiskt sett har den svenska staten varit relativt pålitlig under jämförelsevis lång tid. Den socialdemokratiska omhändertagande politiken innebär fortfarande att vi från mycket späd ålder förväntas förlita oss mer på myndigheter än vårt eget omdöme eller vår egen förmåga.

När det gäller den socialdemokratiska politien så innebär den dessutom att beslutet om risktagande alltmer flyttas över från individen till staten, orsak-verkan sambanden suddas ut. Eftersom staten får betala för eventuella risktagande med negativa konsekvenser så kommer mindre riskbenägna samhällsmedborgare verka för förbud, så att inte de ska riskera att behöva betala för andras riskfylldaliv. Det kan gälla allt från cykelhjälmar och osund kost, till valet att kunna spara till en resa, flytt eller företag. Idag går vi i rask takt mot ett system där det är minsta gemensamma risk-nämnare som får gälla för oss alla.

Filmen Pleasantville visar, enligt mig, upp det skräckscenario, som inträffar när du helt tar bort alla riskfaktorer, livet blir mycket tryggt och mycket tråkigt. Den visar också att osäkerhetsfaktorer både har en fram och en baksida, chansen till lycka och risken för olycka. Jag menar att vi i högre grad själva bör få välja nivån på vårt risktagande. Vissa risker ser jag att vi även fortsättningsvis beslutar tillsammans om, så som försvaret, medan risken med att åka i en hiss med eller utan jalusidörrar är mer tveksamt att kollektivt besluta om.

Så fram för att individen i större utsträckning själv får avgöra vilka risker hon/han är benägen att ta, och miska därmed effekten av ”minsta gemensamma risk-nämnaren”. Jag tror att det skulle ge oss lite välbehövligt syre innan vi kvävs i omhändertagandets välmenande kuddar.

Åsa Carlsson – Liberal

Och jag som bara tog förgivet att fårt försvar äntligen skulle bli ett försvar värt namnet, dvs värt att lita på, men Anders Borg är tydligen av annan åsikt, se bl a PJ Anders Linders artikel i SvD den 28 juli.

Jag slås främst av den naivitet som visserligen finns inom alla (?) områden, fast uppenbarligen är det jag som varit naiv. Hum, i vilket fall som helst, den naivitet jag beskyller svenskarna i allmänhet för, och förra regeringen i synnerhet för, är att man förutsätter att om vi vill ha fred, ordning i skolan, människor som respekterar varandra och varandras egendom osv så ska man bara bara ge ensidig respekt, man ska respektera andra men aldrig sig själv, dvs aldrig kräva resepkt tillbaks.

– Vi visar att vi litar på andra länder och terrororganisationer, så vi nedmonterar vårt försvar. Inte ett varsitt steg i taget, för att visa ömsesidig respekt, nej vi tar ett stort kliv, lägger oss med blottad strupe, och räknar med att något vänligt sinnat starkt land ska komma och rädda oss, om så skulle behövas.

– Vi inpräntar i våra barn att de ska respektera andra, men ger dem inget stöd gällande vad de ska göra om de själva inte blir resepkterade.

– Det rättsväsende vi har förväntas visa större respekt för de som de förhoppningsvis är tillsatta att skydda oss från, än vad de får lov att kräva tillbaks. Vikten av att allmänheten känner tillit till rättsväsenet verkar försvunnit från dagordningen.

Sverige, med våra liberala värderingar, är värt att bevara, och för det så behöver vi ett försvar som inte bara kan verka för dessa värderingar i andra länder, utan som också kan försvara dem på hemmaplan.

Åsa Carlsson – Liberal

Lite valda delar ur Johan Norbergs Om ett liberalt Sverige, vilken är en av två delar i Ett annat Sverige är möjligt, från 2006.

Liberalismen
”Kritiker av västvärlden skjuter in sig på vår skamliga historia av slaveri, rasism och kvinnoförtryck. Det är bra att de kritiserar sådant. Men när vi gör det får vi inte glömma att det historiskt unika med västvärlden inte är att den har ägnat sig åt slaveri, rasism och kvinnoförtryck – det har praktiskt taget alla civilisationer gjort. Det unika är att det i denna del av världen uppstod en idé som fördömmer slaveri, rasism och kvinnoförtryck, och som började kämpa ned det. Denna idé var liberalismen.”

Skrämmande åsiktsmaskiner
”En mycket försiktig bedömning gör gällande att mynidheterna använder mer än 2 miljarder om året för att opinionsbilda för mer förbud, regleringar och statsutgifter. Det är ungefär 25 gånger mer än en hel borglig valrörelse, och nästan 100 gånger mer än en liberal tankesmedja som Timbro har. …
Per invånare i landet var LO:s stöd [i valrörelsen] alltså mer än åtta gånger större än Bushs kampanjkassa [2004].”

Och hur man säkerställer att landers framtida tyckare kommer att tycka ”rätt”
”Och numera är 13 av 17 ordföranden i universitets- och högskolestiftelse med politisk bakgrund socialdemokrater. Nästan 70 procent av ledamöterna är vänster.”

Människans inneboende kraft
”Under 1 000 år av slaveri, feodalism och kungligt envälde fram till 1820 ökade mänsklighetens välstånd bara med 50 procent. Under de knappa 200 år av relativt fria marknader därefter har välståndet ökat med 900 procent. Under denna tid har den extrema fattigdomen i världen minskat från ungefär 84 procent till ca 20 procent. …
Det var så Sverige blev rikt, genom att göra gamla saker på mer effektiva sätt, genom att handla mer med omvärlden så att vi kunde koncentrera oss på det vi var bäst på, och låta kapital och arbetskraft gå in i nya sektorer. Det möjliggjordes genom ett liberalt systemskifte 1840-70, som började öppna möjligheter för befolkningen. Liberala politiker manövrerade ut kungen och adeln och införde yttrandefrihet, ökad religionsfrihet, folkundervisning, rättigheter för kvinor, fri in- och utvandring, rätten att starta företag och att producera och handla fritt.
När det var fritt fram att låna, anställa, producera och sälja blev vägen mycket kortare från idé till idéföretag. … Vi fick tillväxt, vi kunde alltså göra mer. … Mellan 1850-1950 åttadubblades den genomsnittlige svenskens inkomster, trots att befolkningen samtidigt fördubblades. Spädbarnsdödligheten minskade från 15 till 2 procent, och medellivslängden ökade med otroliga 28 år. En fattig bondenation hade blivit ett av världens rikaste länder.
Och under denna persio var Sverige en mycket öppen och liberal ekonomi. … Det var bara för att entreprenörer först hade skapat som politiker kunde gå efter och fördela.”

Tydligt konstaterande av Bosse Ringholm
”Om Sverige hade haft samma tillväxt som OECD-snittet sedan 1970, hade våra samlade resurser idag varit så mycket större att det motsvarat 20 000 kronor mer i månaden per hushåll i genomsnitt.”

Och den oreflekterade tilltron till att mer resurser är den ultimata lösningen på ineffektivitet
”Den Europeiska Centralbanken har undersökt den offentliga sektorns effektivitet i 23 industriländer i 15 olika dimentioner. De ville ta reda på hur mycket service och resultat vi får för våra skattepengar. Luxenburg har den mest effektiva offentliga sektorn och Sverige kom allra sist. Om vår offentliga sektor gav lika mycket vård, utbildning och offentliga tjänster som Luxenburg per satsad krona skulle vi kunna sänka utgifterna med mer än 40 procent utan att få sämre offentlig välfärd.”

Tala om att omyndigförklara att helt folk
”Det svenska sparandet är försumbart i internationell jämförelse. År 2000 var svenskens sammanlagda medianförmögenhet endast 53 000 kronor, trots att börsbubblan då var som allra mest uppblåst. Den amerikanska medianförmögenheten är större än si – i dollar.
Frågan är om vi verkligen vill ha ett samhälle där människorna är helt i händerna på politiska beslut och prioriteringar. …
… I realiteten tar det offentliga nästan 60 procent av även relativt låga löner. …
Om man inte litar på att människor skulle vara kloka nog att hantera sina egna sparmedel skulle man åtminstone kunna ersätta många av dessa system med ett tvångssparande, där folk betalar in till sitt konto istället för till skatten. Då ser man tydligare hur mycket man betalar och hur mycket man har rätt att ta ut, vilket är bättre ur demokratisynpunkt. Man kan dessutom införa valfrihet inom detta system.”

Men de är ändå rättvisa, och omyndigförklarar även folk som kommer utifrån
”Det bor omkring 20 000 somalier i Sverige, ungefär lika många som i Minneapolis. … somalier i Sverige [har] till stor del fastnat i arbetslöshet och utanförskap har somalierna i USA integrerats i ekonomin, fått jobb och växande inkomster. Bara 30 procent av somaliasvenskarna har ett arbete att gå till på morgonen. I USA är andelen nästan det dubbla. …
Hur kan vi förklara detta? Är det rasism och diskriminering som förstör integratioen, vilket regeringens utredare vill få oss att tro? Naturligtvis finns det alltid med som delförklaring. Men det kan knappast vara hela förklaringen, för det förutsätter att Sverige är ett mer rasistiskt land än andra västländer. Är det verkligen rimligt att föreställa sig att vi är så mycket mer diskriminerande än amerikaner, fransmän och danskar? …
Det finns en rimligare förklaring till de ökade problement än vanföreställningen att Sverige plötsligt har blivit rasistiskt, nämligen att det är den regleringsmodell som vi har utvecklat under denna tid som har stridit mot företagaranda och dynamik, ”

Dags att få med mina ledord – Ömsesidig respekt och ödmjuukhet – Intollerans mot de intolleranta
”Det gågna århundradet har lärt oss statens förmåga att förstöra. Även om man bortser från de krig de har startat har kommunistiska, fascistiska och religösa diktaturer mördat så många som 170 miljoner människor under 1900-talet. Det är ungefär 140 000 i månaden som skjutits, hängts, gasats och misshandlats till döds därför att de har varit oppositionella, tillhört fel grupp eller bara varit på fel plats vid fel tillfälle. Forskningen visar bl a att demokratier respekterar människoliv ojämförligt högre, inte går till krig mot andra demokratier och aldrig har låtit en enda svältkatastrof inträffa. Vår tids viktigaste slutsats är att vi aldrig kan stå neutrala mellan demokrati och diktatur, …
Hotet kommer inte från muslimer, utan från muslimska diktaturer och terrorsiter som har inspirerats av den europeiska fascismen och nationalsocialismen, och som utgör störst hot mot muslimer.
För deras och vår skull bör vi bidra till att möta sådana hot. Men det gör vi allt för sällan. … När radikala islamister mordhotar och bränner ambassader i protest mot att en dansk tidning har publicerat teckningar på Muhammed ber EU till och med om ursäkt för dem (som om stater var ansvariga för tidningar i en demokrati)”

Hjälpa eller stjälpa – Respektra eller omyndigförklara
”1960 var Sydkorea och Zambia ungefär lika fattiga. Sedan dess har Zambia fått mer än 10 gånger mer i bistånd per capita än Sydkorea. Men idag är Sydkorea ungefär 20 gångre rikare. Zambia satsade nämligen på socialism och protektionism och de en gång välståndsbringande koppargruvorna föll i statlig ägo. Samtidigt uppmuntrades internationell företagsamhet i Sydkorea och landet hade möjligheten att sälja sina produkter på världsmarknaden. Sverige gjorde mer för Sydkorea när vi köpte deras leksaker och miniräknare än vi gjorde för zambierna när vi skickade pengar till deras förtryckare.
… menar att världen skulle tjäna någonstans mellan 254 och 2 080 miljarder dollar om vi tog bort alla tullar och kvoter som finns i världen. Om fattiga länder bara tog bort sina egna tullar skulle de t ex tjäna ca 65 miljarder dollar per år. Det motsvarar ungefär alla pengar de får i u-hjälp, ”

Jag rekommenderar starkt att läsa alla de drygt 70 sidorna, tex genom att låna som e-bok på ditt bibliotek eller genom att köpa för 50:-. Själv ska jag fortsätta med den andra delen, som istället tar en socialistisk utgångspunkt och är skriven av America Vera-Zavala. Hittills har jag blivit upprörd redan på hennes första sida …

Åsa Carlsson – Liberal

Hoppas att de privata arbetsförmedlingarna är här för att stanna. Se DN 17 juli.

Osäker på vilka arbetssätt de kommer att välja, men det kommer förhoppningsvis att variera. Något som jag saknar idag är hjälpen att sälja sig själv till presumtiva arbetsgivare, samt hjälpen med att hitta dessa presumtiva arbetsgivare. Och då syftar jag inte bara på hjälp med CV, ansökan och sälj dig själv kurser, utan mer konkret hjälp där arbetsförmedlaren sköter hela insäljningsjobbet fram till intervju. Det är inte alla förunnat att vara bra på att sälja sig själv, ens när det är till ett jobb man är som klippt och skuren för.

Så fram för mer och varierad hjälp i att matcha jobbsökande med arbetssökare.

Åsa Carlsson – Liberal